Uitbreiding aanbod dagbehandeling kinder- en jeugdpsychiatrie binnen het netwerk WINGG

De Korbeel te Kortrijk realiseert binnen het netwerk WINGG 12 extra plaatsen voor
dagbehandeling
in associatie met AZ Groeninge Kortrijk en O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis
Waregem. Met dit nieuw zorgaanbod in West-Vlaanderen dragen de ziekenhuizen bij aan de
toenemende maatschappelijke nood aan psychiatrische dagbehandeling voor kinderen en
jong-adolescenten.

De 12 extra k-plaatsen worden geïntegreerd binnen de bestaande werking van De Korbeel en
bouwen zo verder op de reeds aanwezige kinder- en jeugdpsychiatrische expertise.
Zowel voor infants, kleuters als kinderen van de lagere schoolleeftijd wordt er maximaal
ingezet op het betrekken van de context tijdens zowel het diagnostisch als
behandelingstraject. Deze ouder-kind werking vereist dus een stevig engagement van de
ouder(s) teneinde het kind én de context terug in hun kracht te zetten. Ook het
dagbehandelingsaanbod voor jong-adolescenten (-15 jarigen) voorziet in zowel een
diagnostisch luik als een therapeutisch luik en beoogt hiermee residentiële opnames te
voorkomen.

Een aanvraag voor dagbehandeling kan telefonisch via het nummer 056/24 52 59 waarna een
intakegesprek wordt gepland. Op basis van dit gesprek wordt dan bekeken welk aanbod het
best aansluit bij de hulpvraag.

Info afkomstig van Extern