FAQ zorgsystemen Diabetes

Deze FAQ wordt niet meer geüpdatet.
Vindt u het antwoord op uw vraag niet terug? Ga eens kijken naar de
website van het RIZIV of neem contact op met hen. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

voortraject – zorgtraject - conventie

1. Is R + cijfer uit het KB het honorarium voor de zorgverlener

Dit is een sleutelwaarde voor het RIZIV en wordt nog vermenigvuldigd om tot het honorarium te komen voor de zorgverleners. Het honorarium zal dus hoger liggen dan de sleutelwaarde en wordt pas later bekend gemaakt door het RIZIV.

2. Is er nog gedeeltelijke terugbetaling voorzien voor podologie en dieetadvies binnen het voor- en zorgtraject?

Ja.

3. Is de educatie binnen het zorgtraject gedeeltelijk of volledig terugbetaald?

De educatieverstrekkingen worden volledig terugbetaald binnen voor- en zorgtraject.

4. Welk nomenclatuurnummer gebruiken de diëtist-educatoren voor educatie tijdens het voortraject: het nomenclatuurnummer voor educator of diëtist? Of mogen beide gebruikt worden?

De diëtist-diabeteseducator gebruikt de nomenclatuurcode naargelang het voorschrift van de huisarts: educatie door diëtist of educatie door diabeteseducator.

5. Hoe zal de apotheker weten of de zorgtrajectpatiënt al dan niet insuline of een incretinemimeticum spuit? Met andere woorden: hoe weet een apotheker wanneer hij/zij wel of geen materiaal mag meegeven met de zorgtrajectpatiënt.

Via het gedeeld farmaceutisch dossier.

6. Voor zorgtrajectpatiënten in een woonzorgcentra is er geen terugbetaling voor educatie. Is er voor de zorgtrajectpatiënt op inspuitingen in een woonzorgcentra nog terugbetaling voorzien voor hun zelfzorgmateriaal? Indien ja, hoe verloopt dit praktisch voor de bloedglucosemeter waarbij een formulier moet ingevuld worden door de diabeteseducator?

Terugbetaling voor zelfzorgmateriaal blijf mogelijk voor een ZT DM 2 patiënt in een woonzorgcentrum.
Voor de aflevering van een glucometer moet er een formulier van een educator aan het voorschrift gevoegd worden, maar de patiënt is niet verplicht 1 terugbetaalde educatieverstrekking te volgen.

7. Blijft de oude regelgeving rond de specifieke situaties zorgtraject en conventie gelden? Mag een conventiecentrum nog materiaal voor 6 maanden meegeven aan gehospitaliseerde patiënt zonder zorgtraject, die de intentie heeft een ZT DM 2 te sluiten?

Ja.

8. Blijven de nomenclatuurnummers voor ambulante educatie via een conventiecentrum voorgeschreven door de huisarts dezelfde of gebruiken ze hiervoor het nieuwe nomenclatuurnummer 794415 (in de praktijkkamer)?

De codes voor ambulante educatie door het diabetesconventiecentrum blijven bestaan.

9. Kan een diëtist-educator werkzaam in een ziekenhuis ook educatie geven binnen het voortraject (ambulant in het ziekenhuis) of kan dit enkel door de eerste lijn?

Neen, in het voortraject mag geen ambulante educatie in de 2e lijn gegeven worden.

10. Het is de opdracht van de apotheker om: Feedback te geven aan de voorschrijvende arts en deze onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke bevinding waarvoor een snel optreden bij de rechthebbende gerechtvaardigd is: Verplichting om feedback te geven aan de arts, is dit ook los van de noodzaak van een snel optreden?

Ja, de apotheker is, zoals alle zorgverleners die individuele educatie geven, verplicht een verslag te sturen naar de huisarts na afloop van de zittingen, of bij ontstentenis ervan na afloop van het kalenderjaar

11. Het is de opdracht van de verpleegkundige om tijdens die zittingen: bepaalde parameters te meten die rechtstreeks of onrechtstreeks op diabetes betrekking hebben en hiervan een longitudinaal overzicht bij te houden: Zijn deze parameters reeds nader gespecifieerd?

Neen de betrokken zorgprofessionelen kennen hun job, nemen hun verantwoordelijkheid en zijn eigenlijk het best geplaatst om in individuele situaties na te gaan welke parameters zinvol zijn

12. Zijn er al richtlijnen over het opstellen van de inhoud, vorm én tijdspanne waarbinnen de vermelde verslagen aan de voorschrijvende HA bezorgd moeten worden?

Er zijn hierover geen richtlijnen De regelgeving voorziet de mogelijkheid om richtlijnen op te stellen maar het is zeker geen verplichting

13. Verslaggeving aan voorschrijvende HA is noodzakelijk, na afloop van de voorgeschreven sessies of bij afwezigheid, na afloop kalenderjaar (vorm, inhoud en tijdspanne kan nog verder gedefinieerd worden): welke regel overheerst? Vb. bij 4 zittingen waarvan er al 2 geweest zijn in 2018 en 2 gepland staan in 2019, wanneer moet het verslag dan verstuurd worden? Na 4de zitting of eind 2018?

Het voorschrift van de huisarts is geldig tot 31 december van het lopende kalenderjaar, of tenzij hij het expliciet vermeldt van 1 januari tot 31 december van het volgende kalenderjaar. De voorgeschreven sessies moeten dus altijd in de loop van 1 kalenderjaar gegeven worden

14. Apothekers mogen educatie geven in het VT, in een eigen praktijkruimte. Echter vermoed ik dat niet elke apotheek een praktijkruimte heeft. Kunnen apothekers zonder praktijkruimte dit dan enkel bij de patiënt thuis (of in een praktijkruimte van de HA) geven?
Met praktijkruimte bedoelt men een apart lokaal waar met voldoende privacy en dat aangepast is om educatie te geven. Aanvulling Westvlaamse apothekersvereniging: Dit kan ook een living of afzonderlijke kantoorruimte zijn. Elke apotheker dient dit te voorzien.

15. Is ambulante educatie (binnen zorgtraject) in een conventiecentrum nog steeds mogelijk?

Ambulante educatie via een conventiecentrum kan enkel op voorschrift van de huisarts indien het aanbod educatoren in de eerste lijn onvoldoende is en/of er een complexe medische toestand is.
Gedurende 12 maanden is er geen educatie in de eerste lijn mogelijk. In de andere gevallen verloopt de educatie binnen het zorgtraject in de eerste lijn en moet er minstens 1 van de 5 sessies bij de patiënt thuis gebeuren. De conventiecentra gebruiken hiervoor dezelfde nomenclatuurcodes als vroeger (opstart 786030, verderzetting: 786015); niet de nomenclatuurcode voor individuele educatie in de praktijkkamer van de diabeteseducator (794415)

16. Is het zo dat de patiënten die op maximale orale staan binnen een zorgtraject onmiddellijk hun recht op terugbetaling van het materiaal verliezen vanaf 1 mei of geldt hiervoor een overgangsmaatregel?
Vanaf 1 mei 2018 hebben de patiënten met ZT diabetes type 2 die geen behandeling hebben of starten met insuline of een incretinemimeticum, geen recht meer op terugbetaald zelfzorgmateriaal. Er is geen overgangsmaatregel.

Edcuatie binnen een WZC

1. Behoren bewoners van assistentiewoningen of zorgflats ook onder ‘gemeenschappelijke verblijfplaats’? Zij hebben namelijk elk hun eigen domicilie (te vergelijken met een appartementsgebouw)
Serviceflats" bestaan niet meer, nu zijn er wel assistentiewoningen met (grotendeels) dezelfde kenmerken. Erkende assistentiewoningen worden beschouwd als een thuissituatie en andere gemeenschappelijke woonvormen in principe niet.

2. Om een nieuwe glucometer te verkrijgen moet een educator een attest invullen. Mr in een WZC zal in de toekomst geen educator meer langskomen. Hoe moet dit dan praktisch geregeld worden? Een educator kan toch moeilijk een attest opmaken voor een pt die hij/zij niet kent? Niet elk WZC heeft een educator in huis.
In de nieuwe regelgeving moet een educator een attest invullen voor de keuze van de glucometer, maar valt de verplichting educatie te volgen weg.