Extra info wijzigingen regelgeving voor- en zorgtraject diabetes type 2

Vanuit het RIZIV kwam volgende extra informatie i.v.m. de wijziginen in de regelgeving van het voor- en zorgtraject.


Beste,

Reminder en bijkomende info 

Vanaf 1 mei 2018 treedt een nieuwe regelgeving in werking voor de zorgtrajecten en de ‘Opvolging van een patiënt met diabetes type 2 / voortraject’

A. ZORGTRAJECTEN : wijzigingen regelgeving

 

1. Diabeteseducatie

 

Afschaffing van:

 • de 3 modules opstart-, opvolg- en extra educatie

 • de verplichting educatie te volgen in kritische situaties

 

Reeks van 5 verstrekkingen per jaar en éénmalig 5 bijkomende verstrekkingen

 • Elke patiënt heeft recht op een reeks van 5 verstrekkingen diabeteseducatie per kalenderjaar

 • Ten minste één van deze 5 verstrekkingen moet thuis bij de patiënt gebeuren

 • Elke patiënt heeft eenmaal recht op 5 bijkomende verstrekkingen, op voorwaarde dat tenminste 1 van de  eerste reeks van 5 verstrekkingen aan huis werd gegeven.

 • Deze 5 bijkomende verstrekkingen mogen gegeven worden gedurende het kalenderjaar van de 1e reeks educatieverstrekkingen of het kalenderjaar dat daarop volgt.

 • Dit geldt voor elke patiënt ongeacht of hij/zij in het verleden al dan niet educatie gekregen heeft via de diabetesconventie of educatie tot zelfzorg via referentieverpleegkundigen

 

Educatie thuis, in de praktijkruimte of in groep

 • De educatie mag thuis bij de patiënt, in de praktijkruimte of in groep gegeven worden

 • Er zijn 3 nieuwe nomenclatuurcodes

 • Een individuele verstrekking educatie duurt 30 minuten, een groepszitting 2 uur voor maximum 10 deelnemers

 • Tijdens dezelfde dag mag een patiënt maximum ofwel 2 individuele verstrekkingen ofwel 1 groepszitting krijgen

 • De derdebetalersregeling kan toegepast worden voor deze verstrekkingen  

 • De educatieverstrekkingen mogen niet voor patiënten in woonzorgcentra / gemeenschappelijke verblijfplaatsen aangerekend worden

 • De groepszittingen mogen niet worden verricht in een fitnesszaal, in een dagverzorgingscentrum voor bejaarden of in een centrum voor dagverzorging.

Overgangsmaatregelen

In 2018 kan de huisarts nog educatieverstrekkingen voorschrijven volgens de oude regelgeving (opstart-, opvolg en extra educatie). Deze educatieverstrekkingen volgens de oude regelgeving kunnen tot ten laatste 31/12/2018 gegeven worden. 

2. Zelfzorgmateriaal

Vanaf 1 mei 2018 hebben de patiënten met een zorgtraject diabetes type 2 recht op terugbetaald zelfzorgmateriaal, maar enkel op voorwaarde dat zij een behandeling met insuline of een incretinemimeticum starten of hebben.

 

3. Forfaitaire honoraria voor specialisten

Vanaf 1 mei 2018 betaalt het ziekenfonds geen jaarlijks forfaitair honorarium meer aan de specialist wanneer

 • een patiënt met zorgtraject diabetes type 2 opgenomen wordt in een diabetesovereenkomst

Uitzondering : wanneer een patiënt met zorgtraject diabetes type 2 tijdelijk overschakelt naar groep C1 van de diabetesovereenkomst blijft het forfaitair honorarium behouden

 • een patiënt met zorgtraject chronische nierinsufficiëntie opgenomen is in een dialyseovereenkomst

 

Zorgtrajecten: bijkomende info

1. Er zijn geen wijzigingen voor

 • de inclusiecriteria: patiënten met onvoldoende controle bij maximale orale therapie, waarbij insuline moet overwogen worden, komen nog in aanmerking voor een ZT DM2

 • de terugbetaling van diëtetiek en podologieverstrekkingen.

 • de educatie in de 2e lijn : de huisarts mag deze voorschrijven wanneer er onvoldoende diabeteseducatoren in de 1e lijn zijn of in complexe medische situaties.

 • ! het formulier van de diabeteseducator blijft verplicht voor een eerste /hernieuwing voorschrift bloedglucosemeter

   

2. Diabeteseducatie volgt de richtlijn

Vanaf 1 mei 2018 is het volgen van diabeteseducatie – reglementair - niet meer verplicht.

Het opvolgingsplan diabetes type 2 is gebaseerd op de richtlijn voor goede medische praktijkvoering diabetes mellitus type 2: CEBAM 2015/5  

In die richtlijn is gestructureerde diabeteseducatie door diabeteseducatoren, individueel of in groep, aanbevolen.

In kritische momenten is educatie noodzakelijk:

•             bij start van insuline of een GLP-1-agonist (incretinemimeticum),

•             bij overgang van 1 naar 2 injecties insuline,

•             bij onvoldoende bereiken van de streefwaarden.

 

3. Nomenclatuurcodes diabeteseducatie zorgtraject diabetes type 2 en honoraria op 1/5/18

794415 Individuele zitting diabeteseducatie door de diabeteseducator, gedurende minstens 30 minuten, in zijn praktijkkamer, in de praktijkkamer van de huisarts of in een regiohuis van een locoregionale structuur  22,52 euro

794430 Individuele zitting diabeteseducatie door de diabeteseducator, gedurende minstens 30 minuten, bij de rechthebbende thuis 22,52 euro

794452 Groepszitting diabeteseducatie door de dia-beteseducator, gedurende minstens 120 minuten, voor maximaal 10 rechthebbenden, gevolgd door het opstellen en het bewaren door de diabeteseducator van een verslag waarin de identiteit van de deelnemers en de thema's die tijdens de zitting zijn behandeld, worden vermeld; per rechthebbende 14,08 euro

B. ‘Opvolging van een patiënt met diabetes type 2 / voortraject’:nieuwe educatieverstrekkingen voor een subdoelgroep patiënten

Er zijn geen wijzigingen voor de diëtetiek en podologieverstrekkingen. Patiënten hebben recht op 2 terugbetaalde verstrekkingen diëtetiek en 2 podologie (risicogroepen) per jaar, ongeacht of zij terugbetaalde educatieverstrekkingen krijgen of niet

 • Vanaf 1 mei 2018 krijgt een patiënt toegang tot terugbetaalde verstrekkingen educatie op voorwaarde dat hij

  • een verstrekking 102852 “Opvolging van een patiënt met diabetes type 2/voortraject” heeft

  • behoort tot een subdoelgroep die beantwoordt aan de volgende criteria

   • leeftijd 15-69 jaar EN

   • cardiovasculaire risicofactor gedefinieerd als

    • BMI > 30 en/of

    • arteriële hypertensie

  • een voorschrift van de huisarts heeft

 • Per kalenderjaar heeft een patiënt recht op maximum 4 verstrekkingen

 • De educatie kan individueel, in groep, of een combinatie van beide, op voorschrift van de huisarts

 • Verschillende zorgverleners kunnen de educatie geven, naargelang de noden van de patiënt 

  • Diabeteseducatoren : informatie over de ziekte en levensstijl, individueel of in groep

  • Diëtisten : educatie diëtetiek, individueel of in groep

  • Apothekers : aansporen tot therapietrouw, individueel of in groep

  • Verpleegkundigen : opvolgingsbezoek/zelfmanagement ondersteuning, individueel aan huis bij de patiënt

  • Kinesitherapeuten : aansporen tot lichaamsbeweging, in groep

 • Er zijn 8 nieuwe nomenclatuurcodes naargelang de betrokken beroepsgroep en het type educatie

 • Een individuele verstrekking educatie duurt 30 minuten, een groepszitting 2 uur voor maximum 10 deelnemers

 • Tijdens dezelfde dag mag een patiënt maximum ofwel 2 individuele verstrekkingen ofwel 1 groepszitting krijgen

 • De verstrekkingen worden volledig terugbetaald

 • De derdebetalersregeling kan toegepast worden voor deze verstrekkingen  

 • De verstrekkingen mogen niet voor patiënten in woonzorgcentra / gemeenschappelijke verblijfplaatsen aangerekend worden

 • De groepszittingen mogen niet worden verricht in een fitnesszaal, in een dagverzorgingscentrum voor bejaarden of in een centrum voor dagverzorging

Nomenclatuurcodes en honoraria

 • Nomenclatuurcodes voor diabeteseducatoren

794253 Individuele zitting diabeteseducatie door een diabeteseducator: informatie over de ziekte en de levensstijl gedurende minstens 30 minuten, in zijn praktijkkamer, in de praktijkkamer van de huisarts, of in een regiohuis van een locoregionale structuur

794334 Groepszitting diabeteseducatie door een diabeteseducator: informatie over de ziekte en de levensstijl gedurende minstens 120 minuten, voor maximaal 10 rechthebbenden, gevolgd door het opstellen en het bewaren door de diabeteseducator van een verslag waarin de identiteit van de deelnemers en de thema's die tijdens de zitting zijn behandeld, worden vermeld; per rechthebbende

 

Het is de opdracht van de diabeteseducator tijdens die zittingen

a) de rechthebbende duidelijke en begrijpelijke informatie te geven over diabetes en de behandeling ervan:

1) oorzaken, verloop, eventuele verwikkelingen;

2) herkennen, corrigeren en voorkomen van hyper- en hypoglycemieën;

3) effect van geneesmiddelen op de glycemie, teneinde de therapietrouw te verbeteren (met name de hoofd- en nevenwerkingen van antidiabetica of andere geneesmiddelen...);

4) adequaat reageren bij ziekte, koorts, braken;

5) op reis te nemen maatregelen.

b) de rechthebbende te motiveren om zijn levensstijl en -hygiëne aan te passen:

1) evenwichtige voeding, stoppen met roken, lichaamsbeweging;

2) voeten regelmatig controleren en gepast schoeisel dragen;

3) een goede mond- en tandverzorging aanhouden.

c) de rechthebbende maatschappelijke informatie te geven (meer bepaald over het rijbewijs enz.).

 

 • Nomenclatuurcodes voor diëtisten

794275 Individuele zitting diabeteseducatie door een diëtist: educatie diëtetiek gedurende minstens 30 minuten, in zijn praktijkkamer, in de praktijkkamer van de huisarts, of in een regiohuis van een locoregionale structuur

794356 Groepszitting diabeteseducatie door een diëtist: educatie diëtetiek, gedurende minstens 120 minuten, voor maximaal 10 rechthebbenden, gevolgd door het opstellen en het bewaren door de diëtist van een verslag waarin de identiteit van de deelnemers en de thema's die tijdens de zitting zijn behandeld, worden vermeld; per rechthebbende

 

Tijdens die zittingen geeft de diëtist de rechthebbende nuttige informatie over evenwichtige voeding aangepast aan zijn diabetes:

a) bereiding en spreiding van de maaltijden in functie van de behandeling;

b) rekening houden met de soorten, de verdeling en de hoeveelheden koolhydraten en vetten;

c) etiketten op voedingsmiddelen correct lezen;

d) opvolging dieet om gewicht te verliezen.

 

 • Nomenclatuurcodes voor apothekers

794290 Individuele zitting diabeteseducatie door een apotheker: aansporen tot therapietrouw gedurende minstens 30 minuten, in een lokaal ter beschikking gesteld door de apotheker, in de praktijkkamer van de huisarts, of in een regiohuis van een locoregionale structuur

794371 Groepszitting diabeteseducatie door een apotheker: aansporen tot therapietrouw, gedurende minstens 120 minuten, voor maximaal 10 rechthebbenden, gevolgd door het opstellen en het bewaren door de apotheker van een verslag waarin de identiteit van de deelnemers en de thema's die tijdens de zitting zijn behandeld, worden vermeld; per rechthebbende

 

Het is de opdracht van de apotheker tijdens die zittingen, de voorbereiding ervan en/of de opvolging ervan

a) voorafgaandelijk alle geneesmiddelen (antidiabetica of andere middelen) die de rechthebbende inneemt en diens therapietrouw te onderzoeken (posologie, ogenblik van de inname, ondervonden problemen, bezorgdheden, vergetelheden...);

b) gedetailleerde en begrijpelijke informatie aan de rechthebbende te geven over de geneesmiddelen, het juiste gebruik ervan, het beste moment voor de inname ervan, het omgaan met bijwerkingen, de combinaties die moeten worden vermeden (bijv. NSAID en metformine), het omgaan met problemen (bijv. hypoglycemie) en de alarmsignalen die een medische raadpleging noodzakelijk maken;

c) documentatie te verstrekken die de kernboodschappen bevat die gevalideerd zijn en afgestemd zijn op de medicatie;

d) therapietrouw te bevorderen en hulpmiddelen voor te stellen (informatiefolders, medicatieschema's, weekdoos, ...);

e) de therapietrouw inzake de medicatie op te volgen;

f) feedback te geven aan de voorschrijvende arts en deze onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke bevinding waarvoor een snel optreden bij de rechthebbende gerechtvaardigd is.

 

 • Nomenclatuurcode voor verpleegkundigen

794312 Individuele zitting diabeteseducatie door een verpleegkundige: opvolgingsbezoek / zelfmanagementondersteuning gedurende minstens 30 minuten, bij de rechthebbende thuis

 

Het is de opdracht van de verpleegkundige tijdens die zittingen

a) op basis van een anamnese, de evaluatie van de algemene toestand en de opvolging ervan, de aanwezige risico’s en eventuele problemen te detecteren, te onderzoeken en te objectiveren;

b) de rechthebbende op de hoogte te brengen van de conclusies over de mogelijke problemen en risico's die aan het licht zijn gekomen;

c) de rechthebbende te adviseren en hem te motiveren tot zelfzorg om over zijn eigen gezondheid te waken en zijn behandeling, dieet en levensstijl zelf in handen te nemen en nauwgezet te volgen;

d) bepaalde parameters te meten die rechtstreeks of onrechtstreeks op diabetes betrekking hebben en hiervan een longitudinaal overzicht bij te houden

 

 • Nomenclatuurcode voor kinesitherapeuten

794393 Groepszitting diabeteseducatie door een kinesitherapeut: aansporen tot lichaamsbeweging, gedurende minstens 120 minuten, voor maximaal 10 rechthebbenden, gevolgd door het opstellen en het bewaren door de kinesitherapeut van een verslag waarin de identiteit van de deelnemers en de thema's die tijdens de zitting zijn behandeld, worden vermeld; per rechthebbende

 

Het is de opdracht van de kinesitherapeut tijdens die zittingen

a) de rechthebbenden te herinneren aan het belang van regelmatige lichaamsbeweging en te motiveren om hun levenswijze en levenshygiëne aan te passen en regelmatig lichaamsbeweging te hebben;

b) de rechthebbenden een individueel programma te geven met oefeningen voor thuis en hen te motiveren dit programma zelfstandig verder te zetten.

 

Honoraria

Individuele zitting 22,52 euro, per zitting van minstens 30 minuten 

Groepszitting 14,08 euro per zitting van minstens 2 uur , voor max 10 deelnemers, per  deelnemer

C. VERSLAG INDIVIDUELE DIABETESEDUCATIE

De diabeteseducator, de diëtist, de apotheker, de verpleegkundige en de kinesitherapeut die een of meer individuele zittingen hebben verleend, stellen een beknopt verslag op voor de voorschrijvende arts, nadat de patiënt de voorgeschreven individuele zittingen heeft gekregen of, bij ontstentenis, nadat een volledig kalenderjaar is verstreken.

Zij houden voor elke patiënt van individuele zittingen een dossier bij met betrekking tot de diabeteseducatie, waarin gegevens zijn opgenomen over de therapeutische doelstellingen, de inhoud van de gerealiseerde educatie en de plaats waar de verstrekkingen zijn verleend. Zij bewaren alle elementen van het dossier betreffende een educatiejaar voor een rechthebbende gedurende minstens vijf jaar vanaf 31 december van dat educatiejaar.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland